Indkaldelse til generalforsamling

Indkalder til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00

på Løgstør Parkhotel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med
  forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 30. april 2019
  Bestyrelsen foreslår ændring af regnskabsåret, så det følger kalenderåret.
 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
        Bjarne Mæng Pedersen
        Sven Linde
        Tom Larsen
  Suppleanter
        Hans Graulund
        Tina Hollen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

About the Author: Admin