Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling

Mandag den 8. maj 2017 kl. 19.30

på Løgstør Parkhotel – Salen med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år

 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen

 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med
  forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 30. april 2017

 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
        Bjarne Mæng Pedersen
        Sven Linde
  Suppleanter
        Hans Graulund
        Tom Larsen

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 10. Eventuelt

 

 

About the Author: Admin