Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00

på Løgstør Parkhotel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen.
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med
  forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 17. februar 2020.
 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
  Jens H. Hedegaard
  Per Ravn
  Suppleanter:
  Peter Møller Christensen
  Lars-Heine Andersen
  Sven Linde
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt

About the Author: Per Ravn