Referat fra generalforsamling 10. maj 2016

Referat fra generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.00 på Løgstør Parkhotel.

I alt mødte 31 stemmeberettigede medlemmer op.

Formanden bød velkommen til den 28. af slagsen, også til repræsentanterne fra Stofa, Jesper Kjelgaard (salgsdirektør), Pernille (salgssupport) og Per (tekniker).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Mogens Kjær. Valgt
Mogens Kjær, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, dog kan der ikke foretages vedtægtsændring i dag. 31 stemmeberettige deraf 25 stemmeberettige til bestyrelsesvalg.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Sven Linde. Valgt

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
Se også skriftlig beretning.
Bjarne omtale vi nu havde eksisteret i 28 år. Bestyrelsen har sammen med Stofa og Midtfjord El, holdt nogle events i Midtfjord El´s lokaler, samt senest været aktive i hovedgaden i forbindelse med et arrangement den 12. april 2016.
Andre antenneforeninger bliver opkøbt, men vi ønsker at fortsætte som selvstændig forening.
I efteråret 2015 besluttede bestyrelsen at lave gratis tilslutning til nye medlemmer.
Der ønskes et stærkt Bredbåndsprodukt, hvilket leveres i samarbejde med Stofa. Lang over halvdelen af medlemmerne har Bredbånd.
Der er efterspørgsel på bredbånd uden TV, hvilket kommer, men det kræver en vedtægtsændring. Dette sker ved en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.
Der er stor efterspørgsel på streaming TV, bl.a. DR, TV2Play, Viasat Play, Netflix, m. v.
Vi afventer hvordan det går med Stofa´s nye produkt ”Mit TV”, så må vi se om vi kan få en god aftale på dette.
Bjarne takkede samarbejdspartnere og bestyrelse for samarbejdet.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen godkendte beretningen.

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
Per fortalte om hvorfor vi ændrede prispolitik. Især var det betinget af flere medlemmer havde modtaget tilbud fra andre udbydere.
Desuden blev produktet ”Bredbånd uden TV” gennemgået og hvilke muligheder dette kunne give.
Desuden blev der informeret om vedtægtsændringerne, men disse kunne ikke vedtages i dag.
Indhold i pakkerne. Pakke 1 og pakke 2 er uden ændring, pakke 3 har fået et par nye programmer, Boomerang og Comedy Central
De nye pakke priser bliver:
Pakke 1 – kr. 159,- pr. mdr. ~ kr. 1.908,- pr år
Pakke 2 – kr. 335,- pr. mdr. ~ kr. 4.020,- pr år
Pakke 3 – kr. 559,- pr. mdr. ~ kr. 6.708,- pr år

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Foreningen kasserer (Jens) gennemgik regnskabet.
Regnskab godkendt.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Ingen forslag modtaget.

7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
Budget blev gennemgået med baggrund i disse priser:
Pakke 1 159,- kr. pr. mdr.
Pakke 2 335,- kr. pr. mdr.
Pakke 3 559,- kr. pr. mdr.
Tilslutning 0,- kr.
Genåbning 0,- kr.
Pakkeskift 0,- kr.
Debitorskift 0,- kr.
Budget vedtaget uden bemærkninger.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Jens Hedegaard & Per Ravn
Begge blev valgt
Suppleanter
Tom Larsen & Hans Graulund
Begge blev valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Heidemann og Aage Grynderup
Begge blev valgt

10. Eventuelt
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var slut.
Der blev takket for god ro og orden.
Bjarne takkede dirigenten og gav herefter ordet til Jesper Kjelgaard, der fortalte om nye tiltag fra Stofa.
Derefter var der kaffe og brød.

About the Author: Per Ravn