Referat fra generalforsamling 8/5 – 2017

på Løgstør Parkhotel.

I alt mødte 26 stemmeberettigede medlemmer op. Formanden bød velkommen til, også til repræsentanterne fra Stofa, Jesper Kjelgaard og Jari Pedersen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent Uffe Bro foreslået og valgt Uffe Bro konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
  2. Valg af referent Sven Linde foreslået og valgt 
  3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Se skriftlig beretning. Desuden orienterede Bjarne om messen i Lanternen, samt eventen den 22/5 hvor Stofa stiller med tekniker og sælgere, og bestyrelsen også vil være til stede. Dirigenten konstaterede beretningen godkendt. 
  4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen Per orienterede om programflytninger i pakkerne. TV3Puls rykker ned i pakke 1, og TV3+ bliver ny i pakke 2. Priser pr. mdr.: Pakke 1 kr. 169,- Pakke 2 kr. 375,- Pakke 3 kr. 559,- Herefter fortalte Per lidt om Stofa WebTv. Og hvad der var mulighed for. Der er pt. en lille udfordring med at få medlemsnumre ind i Stofa’s database så det er aktivt. Jens sagde det ville være løst i løbet af et par uger. Til slut blev ”vælg selv” og ”frit valg” kort gennemgået. 
  5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Jens gennemgik regnskabet, udleveret ved indgangen. Spørgsmål fra salen: Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, hvad menes der med det? Jens oplyste revisoren selv havde formuleret denne sentens. Regnskab godkendt enstemmigt.
  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne Dirigenten konstaterede begge forslag var rettidigt indkommet og offentliggjort. Forslag fra bestyrelsen. Se .pdf fil (Bestyrelsen foreslår vedtægter ændret…) Dirigenten gennemgik kort ændringen og dette blev enstemmigt vedtaget og derefter endeligt godkendt. Forslag fra Løgstør Boligforening. Se .pdf fil (Forslag fra Løgstør Boligforening..) Forslaget blev kort gennemgået og forklaret af dirigenten. Der var ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Foslaget skulle først være gældende fra næste generalforsamling, men Løgstør Boligforening ville gerne det gjaldt allerede fra i år. Der var ingen indvendinger, hvilket fik dirigenten til at acceptere det blev taget i brug allerede nu ved valg af bestyrelsen 
  7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter Budget gennemgået og godkendt. 
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter På valg er:       Bjarne Mæng Pedersen       Sven Linde Forslag: Bjarne Mæng Pedersen Valgt Sven Linde Valgt Tina Hollen Tom Larsen Valgt Suppleanter       Hans Graulund Valgt       Tina Hollen Valgt
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant Jens orienterede om vi måske skulle over til en betalt revision. Forslag: Revisor: Lars Heidemann (Deloitte) Suppleant: Tom Cortsen (Danrevi) 
  10. Eventuelt Der blev efterlyst en folder eller et stykke papir omkring de forskellige muligheder. Bjarne foreslog medlemmerne møder op den 22/5 på Lanternen. Der blev foreslået en mere aggressiv markedsføring i form af flere annoncer. Dette tog bestyrelsen til efterretning. En anden kommentar var mange ikke ville komme, da medlemmerne var bange for at blive valgt ind. Der blev desuden foreslået vi gjorde mere brug af muligheden for at sende en E-mail. Dirigenten afsluttede hermed generalforsamling. Bjarne Mæng takkede for dirigentens rolle og gav en lille erkendtlighed.

About the Author: Admin