Referat fra Generalforsamlingen den 23. februar 2022

Referat for LKTV generalforsamling (GF):

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00

Løgstør Parkhotel, Toftebjerg Alle, 9670 Løgstør

Antal fremmødte stemmeberettigede: 30
Antal fuldmagter: 0
Stemmer i alt: 30

Formand Tom Larsen bød velkommen og gav nogle praktiske oplysninger.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Torben Fredriksen, valgt
  Dirigenten konstaterede at GF er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med henvisning til annonce i Vesthimmerlands Folkeblad.
  Der er ingen indkomne forslag.
  Ingen bemærkninger fra salen ang. ovenstående.
  Dirigenten gennemgik dagsordenen.
  Punkt 3 & 4 foreslås slået sammen af hensyn til indholdet.

 2. Valg af referent.
  Kenneth Kajberg

 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
  Formand Tom Larsen beretter bl.a., at aftalen med Stofa formelt er opsagt. Dette er normal praksis, idet aftalen nærmer sig sit udløb. I den korte tid, der er forløbet siden seneste GF, har bestyrelsen afholdt møder med en række leverandører, herunder stofa, for at vurdere hvad den bedste løsning for foreningen på sigt vil være. Disse møder pågår stadig.
  Foreningen deltog med stand på efterårsmessen i Lanternen, og deslige på Antenneforenings- sammenslutningen FDA’s årlige møde med to mand.
  Formand Tom Larsen beretter ydermere, at trods fiberens indtog i Løgstør er foreningens medlemmer loyale. Foreningen har mistet omkring 5% af sine medlemmer siden.
  I forbindelse med ændringen af byens kloakering vil der ske omfattende gravearbejde i Løgstør. Det vil med sikkerhed medføre overgravninger og afbrydelser af byens tv- og internet forsyning såvel som strøm, vand osv. ”Det har vi dog endnu ikke mærket meget til” afslutter Tom Larsen med.
  Foreningen har pt. 1556 medlemmer
  Beretning vedtaget.

 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
  Per Ravn gennemgår de produktmæssige ændringer i tv-pakkerne som er gennemført i årets løb: Discovery+ er kommet til i stor pakke sammen med Sport Live og Paramount er helt udgået. YouSee’s Tv kanal ”Xee” bliver nu til ”See”
  Per gennemgår de tre kanal pakkers indhold og priser, og beretter deslige om de forskellige muligheder for streaming, som ligger i pakkerne herunder brugen af Discovery+ og Tv2 Play streaming apps i pakke 3, og afslutningsvist gennemgås stofa boksen med mulighed for at “starte forfra”, optage udsendelser, spole frem og tilbage. Per beretter ligeledes om Chromecast funktionen i stofa boksen.
  Et medlem påpeger fra salen, at vi ikke har adgang til Netflix. Per Ravn: Stofa har ikke rettigheder til at installere Netflix på deres boks.
  Et medlem påpeger: Billedkvaliteten ved streaming står ikke til sammenligning med det alm. billedsignal. Herunder tillige, at man er ca. to min bagud i forhold til den ordinære sendetid når man ser tv via streaming. Per Ravn: Kvaliteten af streaming vil til enhver tid afhænge af den tilgængelige båndbredde.
  Priser:
  Pakke 1: 209,-
  Pakke 2: 449,-
  Pakke 3: 609,-
  Per afslutter sin gennemgang, og der er ikke yderligere spørgsmål fra salen.

 5. Aflæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse.
  Kasserer: Jens Hedegaard gennemgik regnskabet, som viser et resultat på kr. 65.908 mod et overskud på godt kr. 263.000 forrige år. Ønskes yderligere indsigt i regnskabet kan man henvende sig til bestyrelsen.
  Spørgsmål fra salen: Hvad er advokatsalæret anvendt til? Udelukkende til dirigenten fra sidste GF? Jens: Ikke udelukkende. Der har været søgt advokat bistand i forbindelse med behandlingen af et evt. salg af foreningen ved seneste GF. Dirigenten i munter tone: Det kunne ellers have været rart.
  Regnskabet blev vedtaget.
  Spørgsmål fra salen: Hvordan kan Net transport indtægter (foreningens indtægt fra stofas salg af
  Bredbånd via kabelnettet) stige væsentligt, når priserne på Bredbånd ikke er steget, og der samtidig har været et mindre fald i antallet af medlemmer?
  Jens Hedegaard: En række forskellige faktorer spiller ind. Herunder bl.a. at medlemmerne skifter til højere hastighed, og dermed højere betaling. Foreningen modtager et antal procent heraf.
  Spørgsmål fra salen: Hvorvidt stofa eller anden part har vedligeholdelsen på vores net? Per Ravn: Stofa sørger for al service, og at vi generelt altid har været godt tilfredse.
  Regnskabet er godkendt og dirigenten går til indkomne forslag.

 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  Der er ingen at behandle.

 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter.
  Jens gennemgik budget for 2022.
  Budget blev vedtaget.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
  På valg til bestyrelsen er: Jens Hedegaard & Per Ravn.
  Suppleanter: Bjarne Mæng & Lars Madsen.
  Dirigenten beretter at kandidaterne til bestyrelsen modtager genvalg, og disse indvælges med bifald. Dirigenten beretter at kandidaterne som suppleanter modtager genvalg, der lyder bifald, og dirigenten spørger, om nogen har indvendinger. Inden der opnås bifald, rejser Mogens Christensen sig, og tilkendegiver sit kandidatur som suppleant. Mogens Christensen begrunder hans interesse herom med hans mange års virke som bestyrelsesmedlem i Jelling Antenneforening, og herunder hans store tilknytning til antenne branchen, ligesom han understregede, at han mener, at der skal nye kræfter i bestyrelsen, efter den tidligere bestyrelse har fejlet ved at forsøge, at lade stofa overtage foreningen ved sidste generalforsamling.
  Per Ravn rejser sig, og bekendtgør, at såfremt Mogens Christensen indvælges som suppleant, så trækker han sig fra sin bestyrelsespost, med begrundelse i, at han ikke ønsker at bruge sin fritid på at udføre bestyrelsesarbejde med en person, som han har uafklaretheder med.
  Dirigenten: Dette er en Gordisk Knude idet Per Ravn allerede er indvalgt til bestyrelsen, men valget må gå sin gang, og Per Ravn må efterfølgende forholde sig til resultatet.
  Kommentarer fra salen: Man kan da ikke bare sådan rejse sig, og sige man vil i bestyrelsen. Nu har vi jo sådan en god bestyrelse.
  Spørgsmål fra Jens Hedegaard til Mogens Christensen: Hvad er din tilknytning til foreningen? Mogens Christensen: Jeg har Bredbånd only, og er medlem af foreningen. Jens Hedegaard: Og hvad med dit firma? Mogens Christensen: Det er da vist sagen uvedkommende.
  Kommentar fra Herbert Fischer: Kære venner, dette er en demokratisk forening, og dette er en valg proces. Alle der har interesse i bestyrelses arbejde kan frit opstille til bestyrelsen. Og til de to kommentarer fra salen, og kommentaren fra bestyrelsesmedlemmet, så er dette direkte usmageligt og uværdigt at bevidne.

  Bestyrelse:
  Jens Hedegaard
  Per Ravn

  Suppleant:
  Bjarne Mæng 23
  Lars Madsen 22

  Ikke valgt:
  Mogens Christensen 6

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Revisor: Deloitte. Suppleant: Aage Grynderup
  Disse blev valgt.

 10. Eventuelt
  Spørgsmål fra salen: Vi er nogen der har stofa mailadresse, mister vi denne ved et eventuelt skifte til en anden leverandør af Bredbånd? Per Ravn: Vælges anden leverandør end stofa kan man ikke beholde sin stofa mail adresse. Så må man oprette en mail adresse f.eks. hos en uafhængig leverandør.
  Spørgsmål fra salen: hvorvidt vil I spørge medlemmerne til råds om et evt. valg af anden leverandør. Tom Larsen: Den beslutning har bestyrelsen mandat til at træffe, men der er vi slet ikke kommet til. Vi har lært fra andre foreninger, at det valg bedst træffes af bestyrelsen idet medlemmerne ikke kan blive enige, og sådanne valg ender oftest i skænderier og sammenstød, hvorfor bestyrelsen, som også har forudsætningerne for at træffe det bedste valg, også bør træffe det. Men der er vi som sagt ikke nået til endnu. Vi er fortsat i gang med at snakke med leverandører.
  Kommentar fra salen: Vi stoler også på, at I træffer det bedste valg for foreningen og dens medlemmer.
  Dirigenten opløser generalforsamlingen.

——————————————————————————————————–

Referat kan downloades som PDF med dette link

About the Author: Lars-Heine Andersen