Referat fra Generalforsamlingen den 25. februar 2020

Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 på Løgstør Parkhotel.

I alt mødte 42 stemmeberettigede medlemmer op.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1.    Valg af dirigent

Uffe Bro er valgt til dirigent.
Han konstaterede at generalforsamling var lovligt varslet i henhold til vedtægter.

2.    Valg af referent

Referent: Hans Graulund

3.    Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år:
Formanden Bjarne Mæng fremlagde beretning for året og Per Ravn gennemgik de nye muligheder efter opgradering af kabelnettet til DOCSIS 3.1.
Der var en del spørgsmål fra forsamlingen, som Per fik afklaret på bedste vis.

4.     Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Jens Hedegård gennemgik regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt.

5.    Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen
Intet at bemærke.

6.    Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 17. februar 2020.
Ingen forslag modtaget fra foreningens medlemmer.

7.    Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter
Budget og kontingent gennemgået af Jens Hedegaard
Priser:
Pakke 1: 209,-
Pakke 2: 449,-
Pakke 3: 609,-

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Jens H. Hedegaard og Per Ravn

Suppleanter:
Peter Møller Christensen, Lars-Heine Andersen og Sven Linde

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg af revisor Claus Bjørnlund, Deloitte og revisor suppleant Aage Grynnerup

10.  Eventuelt
Intet

About the Author: Per Ravn