Referat fra Generalforsamlingen tirsdag den 5. maj 2015

I alt mødte 43 stemmeberettigede medlemmer op.

Formanden bød velkommen til den 27. af slagsen, også til repræsentant fra Stofa, Jesper Jensen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Mogens Kjær. Valgt
Mogens Kjær, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 43 stemmeberettige deraf 40 stemmeberettige til bestyrelsesvalg
.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Sven Linde. Valgt

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
Se også skriftlig beretning.
En forening i udvikling.
I det forløbne år der lavet nye vedtægter, noget skulle præciseres og noget skulle skrives ind. Vedtægter kan ses på vores hjemmeside.
Desuden har vi fået en attraktiv pakke 1 med 4 betalingskanaler. Dette har resulteret i en del pakkeskift mellem de 3 pakker. Hvilket har krævet en del administration.
Der har været arbejdet med hvilke programmer der skal være i de forskellige pakker. Sport er så dyrt, så disse kanaler skal være i pakke 3.
Bestyrelsen har arbejdet på fuld valgfrihed, men dette kræver en smart-tv boks eller et modul til det digitale tv. Man skal dog være opmærksom på prisen når man vælger denne løsning, det kan være dyrere med pakke 1 og 4 tilvalgskanaler.
Sidste år oplyste bestyrelsen man gik mod analog sluk, men dette kommer Per Ravn ind på under punkt 4.
Trenden går mod mere og mere datatrafik, så bestyrelsen har valgt at lægge tomrør ned når der alligevel graves i de områder der i samarbejde med Stofa skønnes fornuftigt.
Den øgede datatrafik kræver vi ændrer i den struktur der er i nettet.
Folk ønsker selv at bestemme, hvornår man vil se en given udsendelse, dette kræver en boks eller et modul.
Der blæses nu fiber i tomrør, for ændring af dette.
PT er der fremført en 10 Gb fiber til vores hovedstation, det er det samme som Bredbånd Nord har til hele Nordjylland.
Der er stigende konkurrence fra andre udbydere. Medlemmerne bliver kontaktet af sælgere der kommer med et tilbud der gælder for et halvt år, hvorefter prisen stiger. Det vurderes vi har et produkt der er fuld konkurrence dygtigt.
I samarbejdsaftalen, indgår Internet, telefoni, Web-tv, Web-tv to go, digitale tjenester og nu siges det der kommer mobiltelefoni også.
Vi kan i samarbejde med Stofa levere markedets højeste hastighed (300 Mb)
Desuden er der gratis Internet 1Mb, hvilket dækker behovet for netbank, digital post, og E-mail. Dette gælder fra pakke 1.
TV2 valgte at lukke TV 2 Film, og åbnede en ny sportskanal TV2 Sport. En betalingskanal til 14,- kr. pr. mdr. plus moms, kan ikke ligge i pakke 1, så den kommer i pakke 3.
Den 21. maj bliver der en event hos Midtfjord El, hvor de muligheder der er, bliver gennemgået. Der vil være tilbud på digitale fjernsyn, samt Stofa deltager.
Salen, Zaptor boks kan ikke leje film med videre, Per Ravn mente der skulle en tekniker på besøg.

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
Per Ravn fortalte mere indgående om hvad det ville indebære at slukke det analoge signal.
Vi har brug for pladsen til digital tv og digitale tjenester.
Desuden kan vi lukke ned for en del udstyr, og derved spare en del strøm.
Hvis man kan se DR3, er man klar til de digitale kanaler.
Vi opgraderer løbende for at være på forkant med nyeste teknologi.
I disse uger er vi i fuld gang, hvilket kan medføre kortvarige udfald af signalet.
Desuden var der en oversigt over stigninger på programpriser.
Pakke 1 bliver som den er, men p.g.a. prisstigninger stiger den med 10,- kr. pr. mdr.
Pakke 2 TV2 Film forsvinder (lukket) erstattes med CN (Cartoon Network), TNT (HD) TLC (HD) prisen stiger med 26,- kr. pr. mdr.
Pakke 3 TLC flytter til pakke 2, TV2 Sport og ID(Investigation Discovery) kommer til. Prisen stiger til 549,- kr. pr. mdr.
Frivalgs ordning kræver man har et fritvalgskort fra Stofa, kortet er gratis, CA modul koster 249,- kr. dette er en engangsinvestering.
Der var flere spørgsmål fra salen ang. smart-TV både boks og tv med smart funktion, hvorved man kan gå på Internet. Dette blev uddybet. Forespørgsel fra salen ang. web TV to go, var det blevet oplyst fra Stofa dette ikke var muligt da LKTV ikke var tilmeldt denne ordning. Dette er dog ikke rigtigt, hvis man har Internet i sommerhus/campingvogn kan man tage sit abonnement med.
Prisen på sportskanaler ønskes oplyst, Per viste en side med priser på forskellige kanaler.
Desuden blev der vist en udregning med pakke 1 og valg af tre programmer (frit valg) til kr. 150,- kr.
Desuden blev priser og muligheder for Internet gennemgået.
De nye kanaler i pakke 2, har eget arkiv man kan vælge fra.

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskab gennemgået
Salen: Tilslutningsafgifter hvad er det? Jens oplyste det er kontingent der mangler at blive betalt. Grunden er der var manglende opkrævning de sidste tre kvartaler.
Salen: Indestående, på 2 mill. Jens oplyste det skyldtes regningen først skulle betales i april.
Regnskab godkendt.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før ge¬neralforsamlingen.
Ingen forslag modtaget

7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
Budget gennemgået

Salen: Pakkeskift hvornår kan dette ske? Pakkeskift bestilt inden den 20. i en måned, vil ske til den 1. i måneden efter.
Priserne på pakker ses herunder.
Pakke 1 159,- kr. pr. mdr.
Pakke 2 325,- kr. pr. mdr.
Pakke 3 549,- kr. pr. mdr.
Tilslutning 2.500,- kr.
Genåbning 1.000,- kr.
Pakkeskift 575,- kr.
Debitorskift 125,- kr.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Bjarne Mæng Pedersen – Valgt
Sven Linde – Valgt
Suppleanter
Hans Graulund – Valgt
Tom Larsen – Valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Heidemann og Aage Grynderup – Valgt

10. Eventuelt
Salen: Fibernet på vej. Hvorhenne? Bjarne redegjorde for hvor fiberen kommer til at ligge. Der blæses fiber til de fordelingspunkter (øer).
Salen: Kommer der fiber direkte til slutbruger? Da vi pt. sagtens kan modsvare det andre tilbyder på fiber.
Per redegjorde for de muligheder der bliver tilbudt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var slut.
Der blev takket for god ro og orden.
Bjarne takkede dirigenten og oplyste der var kaffe og brød efterfølgende.

 

About the Author: Admin

Leave A Reply