Indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00

Indkalder til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00

på Løgstør Parkhotel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest den 15. februar 2022.
 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
  Jens H. Hedegaard
  Per Ravn
  Suppleanter:
  Lars Madsen
  Bjarne Mæng
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen vil være underlagt gældende Corona restriktioner.

About the Author: Lars-Heine Andersen