Referat fra generalforsamling den 14/5 – 2018

Referat fra generalforsamling

mandag den 14. maj 2018 kl. 19.30

på Løgstør Parkhotel.

 

I alt mødte 25 stemmeberettigede medlemmer op. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, det er nu 30 år siden foreningen startede. Bjarne bød også velkommen til repræsentanten fra Stofa, Jari Pedersen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Leif Myrup blev foreslået og valgt. Leif Myrup konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Valg af referent
  Sven Linde blev foreslået og valgt

 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  Se skriftlig beretning.
  I november var der komponentfejl på StofaNet, den var periodisk og derfor svær at finde. Men Stofa fik til sidst løst problemet. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen
  Intet at bemærke

 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  Jens gennemgik regnskabet, det kan rekvireres hvis nogen ønsker det. Regnskab godkendt.

 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  Der ikke indkommet forslag.

 7. Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter
  Budget gennemgået og godkendt.
  Priser:
  Pakke 1: 189,-
  Pakke 2: 399,-
  Pakke 3: 579,-

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter På valg er:
  Jens Hedegaard
  Per Ravn
  Forslag:
  Jens Hedegaard  -Valgt

  Per Ravn – Valgt
  Suppleanter
  Tina Hollen – Valgt

  Hans Graulund – Valgt

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Forslag:
  Revisor: Deloitte
  Valgt
  Suppleant: Aage Grynderup (Danrevi)
  Valgt

 10. Eventuelt
  Forespørgsel fra salen om VM på Ekstrakanalen. Per oplyste det var i 4K hvilket er en opløsning der er højere end HD. Hvis der ikke kommer billede på ekstra kanalen, kan fjernsynet ikke modtage 4K.
  Bjarne takkede dirigenten for god ro og orden. Derefter erklærede han generalforsamlingen for overstået. Desuden er der som vanligt kaffe/the og en bid brød.

 

 

About the Author: Admin